Psychologie, spiritualiteit en de Ware menselijke aard

Buiten ziekte, ongeluk en dood hebben mensen altijd te maken gehad met emotionele pijn en geestelijk lijden: ontevredenheid, gebrek aan le­vensvreugde en rust. In deze tijd is dit lijden misschien groter en dieper dan het duizenden jaren geleden was, maar in grote lijnen is het nog altijd hetzelfde.

Aan het lijden door ziekte of ouder­dom kan niet veel worden gedaan. Sommige mensen heb­ben echter gezien dat ons emotionele lijden niet op dezelf­de manier onvermijdelijk is. Het komt door vervreemding van onszelf, doordat we onszelf niet zijn, doordat we ons wezen, onze ware na­tuur niet kennen.

Tegelijk met deze kennis over de oorzaak ons lijden heeft er ook altijd kennis bestaan over hoe iemand bij zich­zelf is terug te brengen, als hij dat wil en kan. Wij hebben een aan­geboren verlangen om te weten en te zijn wie we werkelijk zijn. Wij willen de vrijheid om te leven zoals we horen te leven, en ons hele potentieel te vervullen. Doen we dat niet, dan lijden we. Het doel van vele scholen en methodes, religieuze en spirituele bewegingen, over de hele wereld en door de eeuwen heen, is geweest om mensen terug bij hun eigen ware aard, te brengen.

Psychologie en psychotherapie

De benadering van de psychologie en psychotherapie die in het Westen is ontstaan, is een nieuwe benadering van het pro­bleem van het emotionele lijden van de mens. Sinds de tijd van Freud is er veel kennis verzameld over het onderbe­wuste en de persoonlijkheid. Hoewel psychotherapieën erg kun­nen verschillen in hun aanpak (lichaamswerk, regressietherapie, gedragstherapie...) , is het hun doel mensen te helpen om psychisch gezon­der te worden en daardoor gelukkiger te leven. Ze beperken zich tot de menselijke geconditioneerde psyche.

Psychologie en psychotherapieën zien emotionele conflicten als oorzaak van ons lijden. Oplossingen spelen zich af op de niveaus van ego en emotie, die niet de ni­veaus zijn waarop we uiteindelijk vervuld worden.
De extra dimensie, het bestaan van het ware zelf, van Essentie, wordt in het algemeen niet onderkend of betrokken. Daarom wordt dan ook niet gezien hoe iemand van Essentie vervreemd is.

Spiritualiteit

Spirituele stromingen houden zich niet be­zig met het verbeteren van de psyche, maar bieden een levenshouding of levensvisie aan waarbij geleerd wordt voorbij de beperkingen van de psyche te gaan. Bijvoor­beeld door het beoefenen van meditatie. Deze stromingen bui­gen zich over vragen als de oorzaak van het lijden en de mogelijkheid voor de mens om duurzaam geluk te vinden.

Vanuit spiritueel oogpunt is het duidelijk dat psychotherapeutische benaderingen er niet volledig in kunnen slagen om het lijden op te heffen als ze hier geen rekening mee houden. De meest fundamentele oorzaak van ons lijden is niet dat we emotio­nele conflicten hebben. We hebben emotionele conflicten omdat we onze ware aard niet kennen.

Integratie van Psychotherapie en Spiritualiteit

Eind vorige eeuw zijn verschillende mensen begonnen om de kennis en ervaring vanuit psychotherapie en spiritualiteit te integreren in één visie. Men tracht voorbij te gaan aan het onderscheid tussen beide gebieden. De psyche wordt noch verdacht gemaakt, noch opgehemeld. En de spirituele dimensie wordt noch als on­zin afgedaan, noch geïsoleerd van het dagelijks leven.

De kennis van de psyche en moderne therapeutische technie­ken worden aangeboden zonder de werkelijke aard van de mens uit het oog te verliezen; anders gezegd: het spiri­tuele perspectief is steeds het uitgangspunt van het thera­peutische werk.

Bron

 • P. Lammeren & R. van Rijsewijk
  • Geïnspireerd leven en werken - Over de vreugde en vrijheid van zijn

Boeken

 • A.H. Almaas
  • De innerlijke Diamant - Deel 1 - 2 - 3
  • Essentie - De diamanten weg naar zelfrealisatie
 • Don Miguel Ruiz
  • De vier inzichten
  • Meesterschap in liefde
  • De stem van heelheid
 • Eva Pierrakos
  • Padwerk: Werken aan jezelf of juist niet?
  • Voortgaan op je pad - Van overleven naar leven
 • Hans Knibbe
  • Rusten in zijn - Zijnsgeörienteerde Bewustzijnstraining en Psychotherapie
 • John Davis
  • De diamantbenadering - Introductie tot het werk van A.H.Almaas
 • Ken Wilber
  • Zonder grenzen
  • Strijd en overgave
 • Susan Thesenga
  • Het ontwapenende zelf - Padwerk in de Praktijk